ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.adventures.bg

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Адвенчърс БГ ООД предоставя услуги на потребителите си посредством интернет сайта си www.adventures.bg. Стоките/Услугите, които се се предлагат посредством сайта могат да бъдат закупени и ползвани при условие, че Потребителят/клиентът приема без възражения условията, споменати в този документ. Тези условия обвързват всички потребители. С поставяне на отметка на опцията „Запознат съм и приемам общите условия“, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

І. Общи положения

1.Настоящите общи условия представляват договор между ”Адвенчърс БГ” ООД в качеството си на собственик на интернет сайт www.adventures.bg, наричан търговеци потенциални потребители-купувачи, за покупка от разстояние на ваучери за услуги, изпълнявани от други търговци (Изпълнители), с които собственика на сайта има сключени договори, и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта.

 1. Страни по настоящия договор са ”Адвенчърс БГ” ООД – дружество, регистрирано на територията на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, кв. „Бузлуджа” № 24, вх. А, ет.2, ап. 12, ЕИК 205946580, тел. 0877 777 288 и email: [email protected] от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта www.adventures.bg.
 2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и че е съгласен със същите, посредством поставяне на отметка на опцията „Запознат съм и приемам общите условия“.

ІІ. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

 

 • Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.adventures.bg;
 • Потребител/клиент на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите оферти), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път; Клиент е и всяко лице на което са прехвърлени правата по закупените ваучери.
 • Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
 • Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитeля до възможностите на интернет пространството.
 • Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
 • Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.
 • Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 • IP Адрес (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
 • Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 • Уебсайт / сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • Авансово плащане e начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга, чрез превеждане на парични средства по сметка на ”Адвенчърс БГ” ООД преди получаването на поръчаната стока/услуга
 • Ваучер – виртуален документ или документ на хартиен носител с уникален номер, издаван от ”Адвенчърс БГ” ООД на клиентите-потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл. 48 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили договор за продажба от разстояние на ваучерза стока/услуга, изпълнявана от съконтрахенти на търговеца, по обявени от търговеца цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили авансовото плащане на пълната цена на ваучера. Ваучерът, издаден от ”Адвенчърс БГ” ООД не е платежно средство, не може да бъде използвано като такова и не може да се заменя за паричната му равностойност. С него единствено се удостоверява, че е извършено плащане на определен пакет с включена в него стока или услуга, за който документът е издаден.
 • Визуално представяне на услугите/стоките (снимков материал) на сайта показва единствено вида активност, която се предлага отизпълнителя на услугата, а не представя  реалното изпълнение на услугата. Възможно е разминаване между осъществяването на услугата, местоположението на предлагане, вида екипировка и други, за които фирма ”Адвенчърс БГ” ООД не носи отговорност.
 • Описание на услугите/стоките в сайта включва информация за предоставяната услуга/стока от съответния изпълнител. Възможно е разминаване между описанието на услугата и нейното изпълнение, в зависимост от непредвидени обстоятелства, неблагоприятни метеорологични условия или други, за които ”Адвенчърс БГ” ООД не носи отговорност.

 

ІІІ. Предмет на договора и задължения на страните

 1. ”Адвенчърс БГ” ООД предоставя възможност на потребителите платформа за онлайн пазаруване, чрез интернет сайта си www.adventures.bg, да сключатс търговеца договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, на ваучер за стоки/услуги, изпълнявани от трето лице, с което търговецът има сключен договор за изпълнение на услугите.
 2. При извършване на електронно изявление за сключване на договора за покупко-продажба на ваучера, потребителят се съгласява с настоящите общи условия, посредством поставяне на отметка на опцията „Запознат съм и приемам общите условия“ .
 3. ”Адвенчърс БГ” ООД не носи отговорност при следните случаи:

– За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

– За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на услугите/стоките, описани във ваучера, както и ако условия, предоставени от изпълнителя на услугите, обявени в сайта се окажат грешни или подвеждащи. В този случай всички претенции се насочват към изпълнителя на услугите, за което търговецът оказва съдействие на потребителя.;

– За качеството на предоставените стоки или услуги, закупени от сайта. Всички възникнали във връзка с това въпроси се решават между потребителя и изпълнителя, предоставил конкретната стока или услуга.

– За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от изпълнителя, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на ”Адвенчърс БГ” ООД;

– За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата;

– За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.adventures.bg, независещи от екипа на същия.

 1. Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно ”Адвенчърс БГ” ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта ”Адвенчърс БГ” ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 2. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на ”Адвенчърс БГ” ООД.

ІV. Защита на лични данни

 1. ”Адвенчърс БГ” ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод закупуване на услуги чрез сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 2. Във формата, попълвана от потребителя при извършване на поръчка потребителят обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. 
 3. С поставяне на отметка на опцията „Доброволно давам съгласието си за обработване на личните ми данни за целите на договора за покупко-продажба на ваучер за стоки/услуги, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане, както и съгласие личните ми данни да бъдат предоставени на изпълнителя на включените във ваучера услуги/стоки“, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в Общите условия ред и цели. 
 4. Ако желае, потребителят има правото след сключване на договора, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
 1. ”Адвенчърс БГ” ООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. 
 2. Действията на потребителя в www.adventures.bg (харесвани продукти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) могат да бъдат използвани от ”Адвенчърс БГ” ООД за целите на директния маркетинг.
 3. Потребителят поставяйки отметка на посочената по-горе опция се съгласява личните му данни да бъдат предоставяни на изпълнителя, предлагащ услугата включена във закупения ваучер за целите на изпълнение на сключения договор от разстояние.
 4. ”Адвенчърс БГ” ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получило изричното съгласие на потребителя при заявката за закупуване на ваучер;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– други посочени в закона случаи.

 1. С Покупка на ваучер от www.adventures.bg, потребителят разрешава на обявения от него e-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения ”Адвенчърс БГ” ООД.
 1. Разясняване на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта www.adventures.bg
 2. С отваряне на заглавната интернет страница www.adventures.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която се отнася до покупко-продажба на ваучер за стока/услуга, предоставяна от трето лице изпълнител – съконтрахент на Търговеца. 
 3. Чрез връзка на видно място в сайта, потребителят следва да се запознае както с данните на фирмата, собственик на интернет сайта така и с Общите условия за ползване на сайта.
 4. Поставяйки отметка в опцията „Запознат съм и приемам общите условия“, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта и е съгласен със същите.
 5. В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница – част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние. Покупка на ваучер от интернет сайт www.adventures.bg може да се прави от потребител, който съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора.
 6. Ценатата по договора се заплащаавансово посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление, че е съгласен с условията за покупко-продажба на ваучерза съответната оферирана услуга/стока.
 7. След сключване на договора, потребителят получава съобщение на предоставения по време на извършване на заявката email адрес, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. 
 8. Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя чрез изпращане на електронно съобщение на предоставения по време на извършване на поръчката email адрес или чрез телефонно обаждане. Преводи на парични суми от www.adventures.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващия я потребител.
 1. С избиране на опцията „Плати“потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително изцяло цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа въз основа на конкретна оферта, поместена в нея.

VІ. Поръчка, плащане и доставка

 1. Поръчки на ваучери се приемат и обработват всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа. Представител на ”Адвенчърс БГ” ООД задължително потвърждава по телефон всяка получена поръчка от www.adventures.bg. Потребителите се уведомяват и чрез e-mail за получаването и потвърждаването на поръчки от www.adventures.bg.
 2. Всяка поръчка включва следните задължителни елементи: номер на поръчка; поръчани продукти/услуги, брой, единична цена и обща стойност;; метод на плащане; обща цена на поръчката; адрес за доставка; данни за ”Адвенчърс БГ” ООД ЕООД (телефон, e-mail адрес).
 3. Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 17:00 часа, а ако е направена след 17:00 часа  – на следващия работен ден. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на първия работен ден.
 4. Крайната цена на ваучера, респективно на поръчката се калкулира като сбор от цените на включените във ваучера услуги. Всички цени в интернет магазин www.adventures.bg са в български лева с включен ДДС. Цените на продуктите не включват цената на луксозния ваучер в подаръчна кутия и нейната доставка.
 5. Подаръчният ваучер на Adventures се предлага в 2 варианта – електронен ваучер и луксозна подаръчна кутия.
 6. Начини на плащане

Adventures.bg предоставя следните възможности за заплащане на ваучерите: банков превод, наложен платеж, с дебитна/кредитна карта през системата на еPay.bg, на каса на EasyPay, на банкомат (B-Pay) или с дебитна/кредитна карта.

– Плащане по банков път

Заплащане на ваучер по банков път може да бъде направено чрез банков превод или на каса, по банковата сметка на ”АДВЕНЧЪРС БГ“ ООД

IBAN: BG49RZBB91551011629553

BIC: BUIBBGSF

Банка: СиБанк

Основание за плащане: Номер на поръчка

След направена поръчка и избор на този метод за плащане, следва до 28 часа потребителят да извърши плащане чрез банков превод или да внесе дължимата сума по фирмената сметка с вносна бележка на каса в банка. След получено плащане, представител на www.adventures.bg изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка.

– Плащане на каса на EasyPay

След направена поръчка и избор на този метод за плащане, потребителят се пренасочва към сайта на EasyPay, където се генерира уникален 10-цифрен код за плащане. Плащане в офис на EasyPay в страната трябва да бъде извършено в срок до 28 часа, в който е активен платежния код. След получено плащане, представител на www.adventures.bg изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка.

– Плащане на банкомат (B-PAY)

След направена поръчка и избор на този метод за плащане, потребителят се пренасочва към сайта на ePay.bg, където се генерира уникален 10-цифрен код за плащане. Плащане на банкомат през услугата B-Pay трябва да бъде извършено в срок до 28 часа, в който е активен платежния код. Плащането през B-PAY може да се извърши от всеки банкомат, на който има активирана тази услуга. След получено плащане, представител на www.adventures.bg изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка.

– Плащане с дебитна/кредитна карта, регистрирана в системата на www.epay.bg

През системата на еPay.bg могат да се правят плащания с карти Visa Classic, Visa Electron, Maestro, Master Card, Euroline, Борика. При избор на този метод на плащане, потребителят се пренасочва към сайта на ePay.bg, от където трябва да се следват инструкциите на сайта. След получено плащане, представител на www.adventures.bg изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка. ”Адвенчърс БГ” ООД не събира, съхранява и по никакъв начин няма достъп до информация за данните от картите на потребителите.

– Наложен платеж (пощенски паричен превод)

Плащането на поръчания ваучер може да се направи в брой, директно на куриера при получаването му.

”Адвенчърс БГ” ООД има сключен договор с куриерска фирма Speedy, която оперира като лицензиран пощенски оператор и издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, която заменя издаването на фискален касов бон от ”Адвенчърс БГ” ООД.

– Плащане с кредитна и дебитна карта

Заплащането на поръчан ваучер през www.adventures.bg може да бъде извършено чрез кредитна карта или дебитна карта. Поддържани карти: Visa, Visa Electron, Maestro, Master Card и др. След получено плащане, представител на Adventures.bg изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка. ”Адвенчърс БГ” ООД не събира, съхранява и по никакъв начин няма достъп до информация за данните от картите на потребителите.

 1. Начини на доставка

Доставката на ваучер в луксозна подаръчна кутия на www.adventures.bg се извършва от служител на куриерска компания Speedy, с която ”Адвенчърс БГ” ООД е сключила договор. Цената на доставката не е включена в цената на услугите. Потребителят получава заявената поръчка на посочения адрес за доставка или в посочен от него офис на куриерската фирма.

Доставката на ваучера се извършва в избрания срок и зависи от избрания вид ваучер:

Луксозна подаръчна кутия (стандартна доставка) – 15.00 лв.

Електронен ваучер – безплатна доставка

Добавяне на експресна доставка към (подаръчен плик или) – без подаръчен плик или луксозна подаръчна кутия – 5.00лв

 1. Срокове и условия за доставка:

– Потвърдена и платена поръчка до 17:00 ч. всеки работен ден – стандартна доставка на следващия работен или в зависимост от графика на куриерската компания;

– Потвърдена и платена поръчка след 17:00 ч. – доставката се осъществява до 2 работни дни или в зависимост от графика на куриерската компания. Вижте повече информация тук.

– Експресната доставка важи само за гр. София и се извършва до края на работния ден.

– Срокът за доставка на ваучера на Adventures започва да тече след потвърждение на поръчката по телефон от нашия екип.

Важна информация:

– Цената на доставката на ваучера на Adventures е фиксирана и е еднаква за доставка до точен адрес и до офис на Speedy.

– Доставки се извършват в рамките на работното време: от понеделник до петък, 09:00–18:00 ч

– За доставка в същия работен ден, доставка извън работно време и в празнични и почивни дни – моля свържте се с нас за повече информация.

– Посочените срокове и условия за доставка от Adventures важат за територията на Република България. За доставка на луксозен ваучер извън страната, моля да се свържете с нас за повече информация.

VII. Промяна и отказ от поръчка

 1. Потребителят има право да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на 1 (един) час в работен ден, считано от момента на изпращането й. При промяна на поръчката потребителят не се задължава със закупуването на услуга на същата стойност. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. При метод за плащане с карта, сумата се възстановява с кредитна операция по сметката на картата.
 2. На основание чл. 50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока. За потребителите на „Адвенчърс БГ“ ООД срокът за отказ е 60дни. Упражняването на правото на отказ се извършва единствено чрез попълване на формата за връщане и замяна на адрес https://adventures.bg/zameni/
 3. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на ваучера да не е отваряна, потребителят да е предоставил на ”Адвенчърс БГ” ООД покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка, придружена от съответната стокова разписка.
 4. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ”Адвенчърс БГ” ООД не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на ”Адвенчърс БГ” ООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на ”Адвенчърс БГ” ООД, рискът от случайното й повреждане се носи изцяло от потребителя.
 5. Koгaтo пoтpeбитeлят e yпpaжнил пpaвoтo cи нa oтĸaз oт дoгoвopa oт paзcтoяниe, ”Адвенчърс БГ” ООД възcтaнoвявa вcичĸи cyми, пoлyчeни oт пoтpeбитeля, с изключение на paзxoдитe зa дocтaвĸa, платажени такси при заплащането на ваучера, банковите такси по превода за въстрановяване на сумата и разходите за издаване на ваучера ако има такива, включително и за подаръчна опаковка на същия, бeз нeoпpaвдaнo зaбaвянe и нe пo-ĸъcнo oт 14 дни, cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo e бил yвeдoмeн зa peшeниeтo нa пoтpeбитeля дa ce oтĸaжe oт дoгoвopa. ”Адвенчърс БГ” ООД, възcтaнoвявa пoлyчeнитe cyми на посочена от потребителя банкова сметка.

VІII. Резервация и изпълнение на услугите по ваучера

 1. За да се предоставят услугите по закупения от клиента ваучер, следва притежателят на вучера да направи резервация като изпрати имейл на [email protected] или като попълни формата за резервация на платформата с кода на ваучера, желаната дата, ориентировъчен час за приключението и телефон за обратна връзка.
 2. Потвърждението се случва в рамките на един работен ден, след което търговецът се свързва с резервиращия, за потвърждение на необходимите детайли.
 3. Всички ваучери закупени през adventures.bg имат 9 месечна валидност,освен в случаите, когато изрично е упоменато друго. След изтичане на срока за търговецът отпада задължението да извърши резервация и да организира предоставянето на услугите, като търговецът не дължи връщане на получената сума, освен в случаите, в които това е посочено като възможност в офертата.
 4. В случай, че изпълнителят на услугите по ваучера не изпълни същите на резервираната дата и час, търговецът по избор на клиента му възстановява заплатената цена на ваучера или му дава възможност да резерви изпълнението на услугите за друга дата.
 5. Със закупуване на ваучера, клиентът декларира, че е уведомен за задължението си да подпише декларация за информирано съгласие/освобождаване от отговорност, предоставена му от изпълнителя на услугите непосредствено преди предоставянето на последните. В случай, че клиентът откаже да подпише тази декларация, изпълнителят няма задължение да изпълни услугите, а търговецът няма задължение да възстанови заплатената цена.
 6. Търговецът не отговаря за вреди настъпили от изпълнение на услугите, като претенцции за такива могат да бъдат отправяни единствено към изпълнителя на услугите. 
 7. Валидността на ваучера може да се удължава едностранно от страна на търговеца. До два месеца преди изтичане на валидността на всеки ваучер по т.3, потребителят може да поиска валидността на ваучера да бъде удължена срещу допълнително заплащане на 20% от стойността на ваучера, но по-малко от 20лв. и не повече от 100лв. В този случай валидността на ваучера се удължава с 6 месеца, считано от изтичане на първоначалния срок на валидност.

 8. В срока на валидност на ваучера потребителите могат да заявят замяна на предоставяните услуги по ваучера, с други предлагани на сайта на ”Адвенчърс БГ” ООД, без да дължат допълнителни такси.

 1. Допълнителни условия
 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на ”Адвенчърс БГ” ООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
 2. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 3. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на ”Адвенчърс БГ” ООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Последна актуализация: февруари2020 г.