Политика за конфиденциалност

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за правата Ви по отношение на обработването. 

 1. По смисъла на Общите условия и политиката за защита на лични данни:

лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, телефон и други).

 – Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата на обработването на лични данни.

Обработващ лични данни е лице или организация, което въз основа на договор обработва лични данни, предоставени от Администратора, за уговорените цели.

Обработване на лични данни – всяка дейност, която е свързана с използването на лични данни, включва:

 • Получаване, записване, съхранение;
 • Извършване на операция или серия от операции свързани с организиране ,редактиране, възстановяване и използване;
 • Предоставяне, изтриване и унищожаване на данни;
 1. АДВЕНЧЪРС БГ събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството, във връзка с продажбата и предоставянето на стоките на АДВЕНЧЪРС БГ. Предоставянето на тези данни е доброволно, като в тази връзка всеки потребител изрично декларира съгласието си. С поставяне на отметка на опцията „Доброволно давам съгласието си за обработване на личните ми данни за целите на договора за покупко-продажба на стоки/услуги, сключван от разстояние“,  потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в Общите условия ред и цели

Адвенчърс БГ ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод закупуване на услуги чрез сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 1. Дружеството събира и съхранява следните данни:

– За покупка на ваучер и/или сключване на договори за предоставяне на стоки/услуги от Изпълнителите: две имена, e-mail адрес, телефон за контакт, адрес за доставка на поръчаните стоки;

– За абонамент за информационен бюлетин и други маркетинг дейности: две имена, телефон за контакт, e-mail адрес

– За издаване на фактура и обработването й – три имена, адрес за фактура, адрес на доставка, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката. 

– Възможно е изискване и на лични данни, които са задължителни, съгласно нормативната уредба;

– При запитване до Продавача по електронен път / през форма за контакт е необходимо Клиентът да посочи мейл за връзка, за да се свърже Продавачът с него. При допълнително предоставена информация, същата ще бъде обработена само до колкото е необходимо да бъде отговорено на съответното запитване.

– При заплащане с кредитна или дебитна карта сайтът  пренасочва процеса към модула за разплащане с банкови карти на Борика, от който Продавачът получава само информация дали заплащането е преминало успешно или не. Продавачът не съхранява и не обработва информация за платежните карти.

 

 1. АДВЕНЧЪРС БГ събира и обработва лични данни само и единствено във връзка с:

– Данни, необходими за изпълнение на направена поръчка от електронния магазин на АДВЕНЧЪРС БГ на основание сключения договор за продажба от разстояние;

– Осчетоводяване и фактуриране на закупените стоки от електронния магазин, с оглед законовото ни задължение;

– когато това е необходимо за защита на интересите ни (или тези на трети лица), например при необходимост от търсене на съдебна защита срещу противоправни действия от страна на потребители.

 1. АДВЕНЧЪРС БГ се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получило изричното съгласие на потребителя;

– Предоставя данни на съответната куриерска фирма, необходими за извършване на доставка на закупените ваучери;

– Предоставя данни на изпълнителите на услугите, необходими за предоставяне на същите и за сключване на договора от разстояние;

– предоставя съответно необходимите данни на доставчици на меркетингови и уеб дизайн услуги, с оглед небходимостта да изпълни задълженията си по сключения договор и за целите на маркетинга

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– При преобразуване на дружеството, сливане или продажба, като в този случай е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

– други посочени в закона случаи

 1. В случаите на предоставяне на лични данни на трети лица, дружеството изисква от тях да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните.
 2. АДВЕНЧЪРС БГ не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС.
 3. АДВЕНЧЪРС БГ взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
 4. Всички служители на АДВЕНЧЪРС БГ са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът на служители на АДВЕНЧЪРС БГ до Вашите данни е ограничен до степента, необходима за извършване на техните задължения.
 5. Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени по-горе, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно. За да определи подходящия период на съхранение, фирмата взима предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработва или дали би могла да постигне тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.
 6. Клиентите разполагате със следните възможности по всяко време:

– да проверят точността, пълнотата и актуалността на информацията им за контакт;
– право на достъп до личните Ви данни, обработвани от АДВЕНЧЪРС БГ;

– право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните данни;

– право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

– правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните данни, когато има законни основания за това;

– право да откажат обработване на личните данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

– право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считат че са нарушени правата им за защита на данните.

 

 1. Действията на потребителя в www.adventures.bg (харесвани продукти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) могат да бъдат използвани от Адвенчърс БГ ООД за целите на директния маркетинг.

14. Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас на email: [email protected]