ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.adventures.bg

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които “Примати“ ООД предоставя услуги на потребителите си посредством интернет сайта си www.adventures.bg. Стоките/Услугите, които се предлагат посредством сайта могат да бъдат закупени и ползвани при условие, че Потребителят/клиентът приема без възражения условията, споменати в този документ. Тези условия обвързват всички потребители. С поставяне на отметка на опцията „Запознат съм и приемам общите условия“, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

І. Общи положения

1.Настоящите общи условия представляват договор между “Примати“ ООД в качеството си на собственик на интернет сайт www.adventures.bg и потенциални потребители-купувачи, за предоставяне на виртуалното пространство на посочения сайт с цел осъществяване на виртуални контакти, както и търговия от разстояние с ваучери между търговци-продавачи и потенциални купувачи-потребители, и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта.

2. Страни по настоящия договор са “Примати“ ООД – дружество, регистрирано на територията на Република България, със седалище и адрес на управление: София, ул Одрин 132 ет 2, ап 6, ЕИК 205078040, тел. 0877 777 288 и email: office@adventures.bg от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта www.adventures.bg.

3. Търговец-продавач е лице промотиращо и предлагащо услуги/стоки, използвайки виртуалното пространство на сайта www.adventures.bg

4. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и че е съгласен със същите, посредством поставяне на отметка на опцията „Запознат съм и приемам общите условия“.

ІІ. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.adventures.bg;

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите оферти), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитeля до възможностите на интернет пространството.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на ”www.adventures.bg” ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от www.adventures.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и “Примати“ ООД.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт / сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Авансово плащане e начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга, чрез превеждане на парични средства по сметка на “Примати“ ООД преди получаването на поръчаната стока/услуга

Ваучер – виртуален документ или документ на хартиен носител с уникален номер, издаван от “Примати“ ООД на клиентите-потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл. 48 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили с конкретен търговец–потребител на сайта www.adventures.bg, чрез информационната платформа www.adventures.bg и разположената там електронна форма, конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока и/или услуга. Ваучерът, издаден от “Примати“ ООД не е платежно средство, не може да бъде използвано като такова и не може да се заменя за паричната му равностойност. С него единствено се удостоверява, че е извършено плащане на определен пакет с включена в него стока или услуга, за който документът е издаден.

Визуално представяне на услугите/стоките (снимков материал) на сайта показва единствено вида активност, която се предлага от търговеца-продавач на услугата, а не представя  реалното изпълнение на услугата от търговеца-продавач. Възможно е разминаване между осъществяването на услугата, местоположението на предлагане, вида екипировка и други, за които фирма “Примати“ ООД не носи отговорност.

Описание на услугите/стоките в сайта включва информация за предоставяната услуга/стока от конкретния търговец-продавач. Възможно е разминаване между описанието на услугата и нейното изпълнение, в зависимост от непредвидени обстоятелства, неблагоприятни метеорологични условия или други, за които “Примати“ ООД не носи отговорност.

ІІІ. Предмет на договора

1. “Примати“ ООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване, чрез интернет сайта си www.adventures.bg, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

2). Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от “Примати“ ООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договора за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

3). “Примати“ ООД не носи отговорност при следните случаи:

– За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

– За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на услугите/стоките, закупени от потребителя чрез сайт www.adventures.bg, както и ако условия, предоставени от търговец-продавач, обявени в сайта се окажат грешни или подвеждащи;

– За качеството на предоставените стоки или услуги, закупени от сайта. Всички възникнали във връзка с това въпроси се решават между потребителя и търговец-продавач, предоставил конкретната стока или услуга.

– За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от търговец-продавач, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на “Примати“ ООД;

– За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата;

– Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

– За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.adventures.bg, независещи от екипа на същия.

4). Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на “Примати“ ООД. Когато потребителят промени потребителското си име, “Примати“ ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5). Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно “Примати“ ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на “Примати“ ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

6). Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “Примати“ ООД.

ІV. Защита на лични данни

1. “Примати“ ООД ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод закупуване на услуги чрез сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. Във формата, попълвана от потребителя при извършване на поръчка потребителят обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

3. С поставяне на отметка на опцията „Доброволно давам съгласието си за обработване на личните ми данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки/услуги, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане, както и съгласие личните ми данни да бъдат предоставени на търговеца-продавач, предлагащ избраната от мен услуга/стока“, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в Общите условия ред и цели.

4. Ако желае, потребителят има правото след сключване на договора, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

 1. “Примати” ООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия.
 1. Действията на потребителя в www.adventures.bg (харесвани продукти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) могат да бъдат използвани от “Примати” ООД за целите на директния маркетинг.
 2. Потребителят поставяйки отметка на посочената по-горе опция се съгласява личните му данни да бъдат предоставяни на търговеца-продавач, предлагащ заплатената от потребителя услуга за целите на изпълнение на сключения договор от разстояние за предоставяне на услуга от страна на търговеца-продавач.
 3. “Примати” ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– други посочени в закона случаи.

 1. С регистрацията си в www.adventures.bg, потребителят разрешава в потребителските му профили Adventures.bg или на обявения от него e-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от “Примати” ООД или от офериращите в сайта търговци.

V. Разясняване на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта www.adventures.bg

1. С отваряне на заглавната интернет страница www.adventures.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която се отнася до покупко-продажба на предлагана стока/услуга, предоставяна от търговеца-продавач.

2. Чрез връзка на видно място в сайта, потребителят следва да се запознае както с данните на фирмата, собственик на интернет сайта така и с Общите условия за ползване на сайта.

3. Поставяйки отметка в опцията „Запознат съм и приемам общите условия“, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта и е съгласен със същите.

4. В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница – част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние. Покупка на услуга/стока от интернет сайт www.adventures.bg може да се прави от потребител, който съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора.

5. Договорът за покупко продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице – търговец-продавач

6. Ценатата по договора се заплаща авансово посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление, че е съгласен с условията за покупко-продажба, за съответната оферирана услуга/стока.

7. След сключване на договора, потребителят получава съобщение а) на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от “Примати” ООД или б) на предоставения по време на регистрация email адрес, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен.

8. Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя чрез изпращане на електронно съобщение на предоставения по време на извършване на поръчката email адрес или чрез телефонно обаждане. Преводи на парични суми от www.adventures.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващия я потребител, както и се приспадат всички разходи направени за издаване на самите ваучери и подаръчни опаковки, които не биха могли да бъдат преизползвани.

 1. С избиране на опцията „Плати“ потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително, изцяло или частично, цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа въз основа на конкретна оферта, поместена в нея.

VІ. Поръчка, плащане и доставка

Поръчки на ваучери се приемат и обработват всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа. Представител на “Примати” ООД е възможно да потвърди по телефон всяка получена поръчка от www.adventures.bg. Потребителите се уведомяват и чрез e-mail за получаването и потвърждаването на поръчки от www.adventures.bg.

Всяка поръчка включва следните задължителни елементи: номер на поръчка; поръчани продукти/услуги, брой, единична цена и обща стойност; метод на плащане; обща цена на поръчката; адрес за доставка; данни за “Примати” ООД (телефон, e-mail адрес).

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 17:00 часа, а ако е направена след 17:00 часа  – на следващия работен ден. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на първия работен ден.

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните услуги. Всички цени в интернет магазин www.adventures.bg са в български лева с включени всички изисквани по закон данъци и такси. Цените на продуктите не включват цената на луксозен подаръчен ваучер и нейната доставка.

Подаръчният ваучер на Adventures се предлага в 3 варианта – електронен ваучер, обикновен ваучер и луксозен подаръчен ваучер.

Начини на плащане:

Adventures.bg предоставя следните възможности за заплащане на ваучерите: банков превод, наложен платеж, с дебитна/кредитна карта през системата на Борика и еPay.bg, на място при получаване в офиса на “Примати” ООД и чрез наложен платеж при доставка с куриер

Плащане по банков път

Заплащане на ваучер по банков път може да бъде направено чрез банков превод или на каса, по банковата сметка на “Примати” ООД:

IBAN:BG61RZBB91551009253613

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзен банк

Основание за плащане: Номер на поръчка

След направена поръчка и избор на този метод за плащане, следва до 28 часа потребителят да извърши плащане чрез банков превод или да внесе дължимата сума по фирмената сметка. След получено плащане, представител на www.adventures.bg изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка.

Плащане с дебитна/кредитна карта, регистрирана в системата на www.epay.bg

Плащане през системата на еPay.bg може да се осъществи само, ако потребителят има регистрация в сайта и дебитна или кредитна карта към профила си. През системата на еPay.bg могат да се правят плащания с карти Visa Classic, Visa Electron, Maestro, Master Card, Euroline, Борика. При избор на този метод на плащане, потребителят се пренасочва към сайта на ePay.bg, от където трябва да се следват инструкциите на сайта. След получено плащане, представител на www.adventures.bg изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка. ”Примати” ООД не събира, съхранява и по никакъв начин няма достъп до информация за данните от картите на потребителите.

Наложен платеж (пощенски паричен превод)

Плащането на поръчания ваучер може да се направи в брой, директно на куриера при получаването му.

“Примати” ООД има сключен договор с куриерски фирми Еконт и Speedy, които оперират като лицензиран пощенски оператор и издават разписки за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, която заменя издаването на фискален касов бон от “Примати” ООД.

Плащане с кредитна и дебитна карта

Заплащането на поръчан ваучер през www.adventures.bg може да бъде извършено чрез кредитна карта или дебитна карта. Поддържани карти: Visa, Visa Electron, Maestro, Master Card и др. След получено плащане, представител на Adventures.bg изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка. “Примати” ООД не събира, съхранява и по никакъв начин няма достъп до информация за данните от картите на потребителите.

Начини на доставка

Доставката на ваучер на www.adventures.bg се извършва от куриерска компания, с която “Примати” ООД е сключила договор. Цената на доставката не е включена в цената на услугите. Потребителят получава заявената поръчка на посочения адрес за доставка или в посочен от него офис на куриерската фирма.

Доставката на ваучера се извършва в избрания срок и зависи от избрания вид ваучер:

Луксозен подаръчен ваучер (стандартна доставка) – 10.00 лв

Подаръчен ваучер (стандартна доставка) – 5лв.

Електронен ваучер – безплатна доставка

Срокове и условия за доставка:

– Потвърдена и платена поръчка до 17:00 ч. всеки работен ден – стандартна доставка на следващия работен или в зависимост от графика на куриерската компания;

– Потвърдена и платена поръчка след 17:00 ч. – доставката се осъществява до 2 работни дни или в зависимост от графика на куриерската компания. Вижте повече информация тук.

– Срокът за доставка на ваучера на Adventures започва да тече след потвърждение на поръчката по телефон от нашия екип.

Важна информация:

– Цената на доставката на ваучера на Adventures е фиксирана и е еднаква за доставка до точен адрес и до офис на куриерската фирма.

– Доставки се извършват в рамките на работното време: от понеделник до петък, 09:00–18:00 ч

– За доставка в същия работен ден, доставка извън работно време и в празнични и почивни дни – моля свържте се с нас за повече информация.

– Посочените срокове и условия за доставка от Adventures важат за територията на Република България. За доставка на луксозен ваучер извън страната, моля да се свържете с нас за повече информация.

VII. Промяна и отказ от поръчка

Потребителят има право да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на 1 (един) час в работен ден, считано от момента на изпращането й. При промяна на поръчката потребителят не се задължава със закупуването на услуга на същата стойност. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. При метод за плащане с карта, сумата се възстановява с кредитна операция по сметката на картата.

На основание чл. 50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока.

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна, потребителят да е предоставил на “Примати” ООД покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка, придружена от съответната стокова разписка.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на “Примати” ООД не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на “Примати” ООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на “Примати” ООД, рискът от случайното й повреждане се носи изцяло от потребителя.

Koгaтo пoтpeбитeлят e yпpaжнил пpaвoтo cи нa oтĸaз oт дoгoвopa oт paзcтoяниe, “Примати” ООД възcтaнoвявa вcичĸи cyми, пoлyчeни oт пoтpeбитeля, с изключение на фиксирана сума от 5лв за ваучери до 100лв и 10лв за ваучери над 100лв, покриваща разходите по издаване на ваучера и платени такси по преводите по получаване на сумата и съотевтното ѝ връщане към клиента. Сумата се възстановява нe пo-ĸъcнo oт 14 дни, cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo e бил yвeдoмeн зa peшeниeтo нa пoтpeбитeля дa ce oтĸaжe oт дoгoвopa, посредством формата за отказ находяща се на адрес www.adventures.bg/zameni. “Примати” ООД възcтaнoвявa пoлyчeнитe cyми на посочена от потребителя банкова сметка.

VІII. Резервация и Валидност на ваучера

 1. Всички ваучери са с валидност 9 месеца, освен когато това не е изрично опоменато в конкретна оферта.
 2. Ваучерите могат да бъдат удължавани в следние случаи:
  – С неопределен срок По усмотрение на „Примати“ ООД
  – С 6 месеца при заплащане на такса от 20лв
 3. Резервацията става посредством форма на сайта находяща се на adventures.bg/book или в частни случаи в момента на поръчката. За потвърждение на резервацията се изисква един работен ден, а потърждението се връща на посочения имейл от клиента.
 4. При потвърдена резервация и неявяване от страна на клиента ваучера се счита за използван, освен в случите, в които в потвърждението на резервацията ясно е описано друго.

IX. Допълнителни условия

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на ”Примати” ООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
 2. Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.
 3. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 4. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на ”Примати” ООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Последна актуализация: Август 2019 г.