Общи условия на Adventures.bg

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА Adventures.bg

Прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване на сайта Adventures.bg, те обвързват всички потребители. В случай, че не сте съгласни с тях, нямате право да посещавате или използвате сайта. Ако имате въпроси или коментари, може да се свържете с нас на office@Adventures.bg .

І. Общи положения

 1. „Adventures.bg“ е интернет сайт – специализирана онлайн платформа, на която се публикуват оферти за услуги/стоки, предоставяни от трети лица-изпълнители (“Изпълнители”), достъпна на интернет адрес: https://Adventures.bg/ (“Платформата“). Собственик и администратор на Платформата е Адвенчърс БГ ЕООД – българско дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 205946580, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. София 6, ет. 3 (наричано по-долу “Администратор“). Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. София 6, ет. 3, , е-мейл: yuri@Adventures.bg .
 2. Настоящите Общи условия (“Общи условия”) представляват договор между Администратора и всеки един интернет потребител (“Потребител”), който използва Платформата чрез отварянето (зареждането) й в интернет браузър или мобилно приложение. Всяко активно действие от страна на Потребителя или запазване на пасивно поведение, след като сайтът Adventures.bg е зареден в браузъра, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие на използването на Платформата, представлява електронно волеизявление от Потребителя, че е запознат с Общите условия и е съгласен да се обвърже с тях, както и с всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от използването на Платформата.
 3. В случай, че Потребителят не е съгласен с Общите условия на Платформата, не се разрешава да я посещава, да я използва или да е страна в обусловени от нея правоотношения.
 4. С използването Платформата всеки Потребител заявява, че е навършил 18 години, и че има правото, пълномощията и дееспособността да сключи и да бъде обвързан с Общите и специалните условия на Платформата. Администраторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали в случай, че Потребителят е предоставил невярна или подвеждаща информация.
 5. Общите условия уреждат условията, съгласно които Потребителите използват Платформата, закупуват за себе си или за трети лица ваучери, издадени от Администратора, и/или използват тези ваучери при сключването на договор от разстояние за закупуването на услуги/стоки, промотирани на Платформата и предоставяни от Изпълнителите.
 6. Изпълнители на предлаганите на Платформата стоки/услуги са трети лица, с които Администраторът е сключил договор, по силата на който офертите за предоставяните стоки/услуги от Изпълнителя се публикуват на Платформата, предоставена е възможност чрез Платформата да бъдат сключвани договори от разстояние между Изпълнителите и Потребителите за посочените стоки/услуги, като Изпълнителите са поели задължението да приемат плащане по тези договори чрез издадени от Администратора ваучери (”Ваучери”).
 7. Страни по Общите условия са Администраторът и Потребителите. Общите условия не уреждат отношенията между Потребителите и Изпълнителя, предоставящ услугите/стоките, оферти за които са публикувани на Платформата. Общите условия не уреждат и взаимоотношенията между Администратора и Изпълнителите, за чиито услуги/стоки са публикувани оферти на Платформата.
 8. Договорът за продажба от разстояние между Изпълнителя на стоката/услугата и Потребителя, който се сключва чрез Платформата, е различен от настоящите Общи условия. С приемане на Общите условия, Потребителят се съгласява със съдържанието на Договора за продажба от разстояние. След извършване на предвиденото авансово плащане посредством предварително закупен ваучер, и заявка за резервация на конкретна услуга/стока чрез Платформата, Потребителят влиза в договорни отношения с Изпълнителя, при условията и реда на настоящите Общи условия, описани по-долу.

ІІ. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес Adventures.bg;

Потребител/клиент на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите оферти), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или Платформата чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път; Потребител е и всяко лице, на което са прехвърлени правата по закупените ваучери.

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който Потребителят комуникира с интернет айта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на Потребителя до възможностите на интернет пространството.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт / сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Ваучер – виртуален документ или документ на хартиен носител с уникален номер, издаван от Администратора на клиентите-потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл. 45 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили договор за продажба от разстояние на ваучер, с който може да се закупи стока/услуга, предоставяна от Изпълнители – съконтрагенти на Администратора, по обявени в Платформата цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили плащане на пълната цена на ваучера. Ваучерът не е платежно средство, не може да бъде използвано като такова и не може да се заменя за паричната му равностойност.

Визуално представяне на услугите/стоките (снимков материал) на Платформата показва единствено вида активност, която се предлага от Изпълнителя на услугата, а не представя реалното изпълнение на услугата. Възможно е разминаване между осъществяването на услугата, местоположението на предлагане, вида екипировка и други, за които Администраторът не носи отговорност.

Описание на услугите/стоките в Платформата включва информация за предоставяната услуга/стока от съответния Изпълнител. Възможно е разминаване между описанието на услугата и нейното изпълнение, в зависимост от непредвидени обстоятелства, неблагоприятни метеорологични условия или други, за които Администраторът не носи отговорност.

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузъра на Потребителя (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на Платформата.

„Договор от разстояние“ е договор по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), сключен между Потребителя и Изпълнителя чрез Платформата за закупуване на конкретна услуга/стока, която се промотира на Платформата.

“Активно действие” представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ Потребителя към интернет страници от сайта Adventures.bg.

“Запазване на пасивно поведение”” означава ненапускането на сайта Adventures.bg, след като той се е заредил в браузъра на Потребителя.

“Купувач на Ваучер” – физическо или юридическо лице, закупило Ваучер през Платформата.

“Потребител” – всяко физическо лице, което използва Платформата , като разглежда публикуваните в нея оферти за услуги/стоки, закупува Ваучер или използва притежаван Ваучер за сключването на Договор от разстояние.

“Притежател на Ваучер” – физическо/юридическо лице, което притежава издаден през Сайта Ваучер и/или разполага с идентификационния номер на такъв Ваучер, без значение дали това физическо/юридическо лице е Купувач на Ваучера.

“Ползвател на ваучер” – лице, което използва закупен от Сайта ваучер за резервация на услуги, предлагани от трети лица – Изпълнители.

Получател на ваучера – лице, чието име е изписано върху Ваучера и/или е получило Ваучера като подарък .

ІІІ. Предмет на договора и задължения на страните

 1. Администраторът предоставя възможност на Потребителите на Платформата да сключат Договор от разстояние по смисъла на чл. 45 и сл. от Закона за защита на потребителите, за закупуване на стоки/услуги, промотирани на Платформата и изпълнявани от трето лице – Изпълнител, с което Администраторът има сключен договор, по силата на който Изпълнителят приема Ваучери, закупени чрез Платформата, като доказателство за платена авансово цена по Договора от разстояние.
 2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и че е съгласен със същите, посредством поставяне на отметка на опцията „Запознат съм и приемам Общите условия“. С поставянето на отметката, Потребителят се съгласява отношенията му с Администратора да се уреждат от тези Общи условия.
 3. С предоставянето на информация (контактна и информация, свързана с поръчка на Потребителя) на Платформата, Потребителят се съгласява, че Изпълнителят и/или Администраторът могат да влязат в контакт с Потребителя във връзка с информацията, която е изпратил, но Администраторът не носи отговорност за предоставянето на всяка отделна стока или услуга.
 4. Информацията и материалите за предлаганите в офертите на Изпълнителите услуги/стоки чрез Платформата се предоставят от Изпълнителите на Администратора, и Администраторът не отговаря, в случай че е бил въведен в заблуждение от Изпълнителя, или в случай че Изпълнителят не го е информирал своевременно за каквито и да е промени по офертите.
 5. Всички материали на Платформата са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната стока или услуга. Потребителят приема и се съгласява, че използването на материалите, съдържащи се в Платформата, е на негова отговорност.
 6. Администраторът не носи отговорност при следните случаи:

6.1. За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери или други връзки, поставени на Платформата;

6.2. За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на услугите/стоките, промотирани в Платформата и във Ваучера, както и ако условия, предоставени от Изпълнителя на услугите, обявени в Платформата, се окажат грешни или подвеждащи. В този случай всички претенции се насочват към Изпълнителя на услугите, за което Администраторът оказва съдействие на Потребителя;

6.3. За качеството на предоставените стоки или услуги, промотирани на Платформата. Всички възникнали във връзка с това въпроси се решават между Потребителя и Изпълнителя, предоставил конкретната стока или услуга;

6.4. За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от Потребители, Изпълнители или трети лица, промотиращи и/или използващи услугите на Платформата;

6.5. За всички вреди, причинени на Потребителите при предоставяне на услугата/стоката от Изпълнителите или трети лица;

6.6. За вреди, причинени от поведение на трети лица, промотиращи чрез Платформата, или трети лица, които са Изпълнители;;

6.7. За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до Платформата, независещи от екипа на Администратора. Администраторът си запазва правото да спира Платформата по всяко време, без да обосновава причини за това, включително, но не само поради актуализации или подобрения, като не носи отговорност за такова спиране;

6.8. Ако Потребителят позволи трети лица да узнаят уникалния код на Ваучера, Администраторът не носи отговорност при неправомерно използване на кода от трето лице;

6.9. Администраторът не носи отговорност за материални и нематериални вреди и щети, причинени от ползването на стоката или услугата, предоставени от конкретния Изпълнител, в т. ч. телесни повреди, смърт или друго физическо или психическо увреждане, и др.

 1. Всички предлагани на Сайта стоки или услуги са в зависимост от тяхната наличност и сезонност, и зависят от Изпълнителите. Администраторът си запазва правото да променя промотираните оферти, Изпълнители, с които работи, и места, на които се извършва услугата по време на валидността на закупения Ваучер, като предложи най-добрата за Потребителя алтернатива на същата или по-висока стойност.
 2. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до Платформата: да спазва българското и европейското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Администратора за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Платформата и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Платформата.

IV. Защита на лични данни

 1. При извършване на дейността си, свързана с Платформата, Администраторът събира и обработва информация, която представлява лични данни, съгласно всички изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 (известен още като ОРЗД или GDPR) и приложимото национално законодателство. Подробна информация за събирането и обработването на лични данни от страна на Администратора можете да прочетете в Политиката за поверителност, неразделна част от Общите условия, тук: https://Adventures.bg/privacy/
 2. При закупуването на Ваучер и сключването на Договор от разстояние Притежателят на Ваучер следва да предостави лични данни за всички ползватели на услугата. Притежателят на Ваучер следва да предостави личните данни за тези лица, които са отбелязани като задължителни. Непопълването на полета (данни), отбелязани като задължителни, се счита за отказ от страна на Притежателя на Ваучер да сключи Договора от разстояние. Притежателят на Ваучер може по своя преценка да не предостави лични данни, които не са отбелязани като задължителни. Непредоставянето на такива данни обаче е възможно да затрудни ползването на услугата по Договора от разстояние от страна на останалите ползватели на услугата.
 3. Притежателят на Ваучер е длъжен да информира останалите ползватели на услугата/стоката за предоставянето техните лични данни на Администратора, съответно на Изпълнителя.
 4. Администраторът събира, използва, съхранява и обработва личните данни на Потребителите, които са нужни във връзка с продажбата на Ваучери и предоставянето на стоките/услугите чрез Платформата. Предоставянето на тези данни е доброволно, като в тази връзка всеки Потребител изрично декларира съгласието си. С поставяне на отметка на опцията „Доброволно давам съгласието си за обработване на личните ми данни за целите на договора за покупко-продажба на стоки/услуги, сключван от разстояние“, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в Общите условия и Политиката за поверителност ред и цели.

V. Политика за бисквитки, реклама и маркетинг

 1. Действията на Потребителя в Платформата (харесвани продукти, задавани въпроси, коментари) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) могат да бъдат използвани от Администратора за целите на маркетинга.

Платформата използва „бисквитки“. Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване. Потребителите могат да изтрият или блокират бисквитките, но ако го направят, е възможно някои функции на Платформата да не работят както трябва. Подробна информация относно „бисквитките“ можете да прочетете в Политиката за бисквитките тук: https://Adventures.bg/cookies/

VI.Правила за Ваучери, закупувани чрез Платформата 

 VI.1. Общи положения и процедура по закупуване на ваучер
 1. Ваучерите, издавани от Администратора (“Ваучери”), предлагани чрез Платформата, представляват многоцелеви ваучери по смисъла на § 1, т. 90 от допълнителните разпоредби към Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Закупеният Ваучер потвърждава единствено заплащането на цената, срещу която същият е придобит. Покупката на Ваучер не представлява сключване на договор за предоставяне на конкретна стока/услуга, за която е публикувана оферта на Платформата и не представлява заявка за сключване на договор от разстояние за предоставяне на тези стоки/услуги.
 2. В съдържанието на Ваучерите:

а) се посочва услуга/стока, за която Ваучерът е предназначен. Това посочване не обвързва Потребителите да използват Ваучера при сключване на договор от разстояние за предоставяне единствено на посочената услуга/стока, а Потребителите могат впоследствие да използват ваучера за частично или пълно заплащане на всяка друга услуга/стока, за която е публикувана оферта в Платформата;

б) е възможно да се посочи лице-получател, различно от купувача, в случай, че последният иска да подари ваучера на това лице. Посочването на получател, различен от купувача на Ваучера, не ограничава последният да използва Ваучера сам или да го подари на друго лице, различно от посоченото;

в) се посочва срок на валидност;

г) се посочва уникален код, който се въвежда при последваща резервация на конкретни услуги. Потребителите следва да не позволяват трети лица да узнават посочения код, като Администраторът не носи отговорност при неправомерно използване на кода от трето лице.

3. Срокът на валидност на всеки Ваучер е 12 месеца, като може да бъде удължен при условията, посочени по-долу, с до 12 месеца. Първоначално зададеният срок на валидност на Ваучера може в последствие да бъде удължаван, по взаимно договаряне между Администратора и Потребителя, ако последният е заявил удължаването преди изтичане на срока на Ваучера. След изтичане срока на Ваучера единствено Администраторът едностранно може да удължи срока, като в случай, че не направи това, ваучерът става невалиден. За удължаване на срока на ваучера Администраторът има право да претендира допълнително заплащане в размер на 20% от сумата, за която е закупен Ваучера, но не по-малко от 20.00 лв., срещу което заплащане срокът на Ваучера се удължава с 12 месеца.

4. Срокът на валидност на Ваучера и в случаите на удължаване на същия не може да бъде по-дълъг от 24 месеца.

5. След изтичане на срока на валидност на Ваучера, последният става невалиден и не може да се използва за закупуването на стоки/услуги предлагани на Платформата, а Администраторът не дължи връщане на заплатената от Потребителя цена.

6. Всеки Ваучер представлява депозит, заплатен на Администратора, като Потребителите, закупили Ваучери, в срока на валидност на същите, могат алтернативно да използват Ваучера за частично или пълно заплащане на посочената върху него или на всяка друга стока/услуга, предлагана чрез Платформата. Със същите права се ползват и лицата, притежаващи Ваучери (подарък), издадени от Администратора, макар да не са били купувачи на Ваучерите.

7. Издаденият Ваучер може да бъде използван единствено чрез Платформата за заплащане на услуги/стоки при сключване на договор от разстояние с конкретен Изпълнител. Ваучерът не може да се предявява директно на Изпълнителя. Веднъж използван, Ваучерът става невалиден, и не може да бъде използван повторно при друга резервация.

8. С отваряне на заглавната интернет страница на Платформата, Потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикуваните оферти, които се отнасят до стоки/услуги, предоставяни от трето лице-изпълнител (“Изпълнител”), и за предоставянето на които Потребителят може в последствие да сключи договор чрез Платформата, използвайки закупения Ваучер.

9. Чрез връзка на видно място в сайта, Потребителят следва да се запознае както с данните на дружеството, собственик на Платформата, така и с Общите условия за ползване на Платформата.

10. При закупуване на ваучер, Потребителят следва да постави отметка в опцията „Запознат съм и приемам общите условия“, както и да постави съответната отметка, че е запознат с Политиката за поверителност и е съгласен с обработката на лични данни.

11. В случай, че Потребителят има воля да закупи Ваучер посредством Платформата, той би следвало да достигне до страница – част от Платформата, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който Потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние на избран Ваучер. Покупка на ваучер от Платформата може да се прави от Потребител, който съгласно Общите условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора.

12. Цената по договора се заплаща авансово посредством изчерпателно изброени в Платформата начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на Потребителя, че е съгласен да заплати услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление, че е съгласен с условията за покупко-продажба на Ваучер.

13. След сключване на договора Потребителят получава съобщение на предоставения по време на извършване на заявката e-mail адрес, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен.

14. Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на Потребителя чрез изпращане на електронно съобщение на предоставения по време на извършване на поръчката e-mail адрес. Преводи на парични суми от Администратора към Потребители на Платформата се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващия я Потребител.

15. С избиране на опцията „Плати“ Потребителят заявява изричното си съгласие да заплати предварително изцяло цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством Платформата въз основа на конкретна оферта, поместена в нея.

16. Загубен или унищожен ваучер не подлежи на подмяна от страна на Администратора.

VI.2. Поръчка и плащане
 1. Поръчки на Ваучери се приемат и обработват всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа.
 2. Всяка поръчка включва следните задължителни елементи: номер на поръчка; поръчани продукти/услуги, брой, единична цена и обща стойност; метод на плащане; обща цена на поръчката; адрес за доставка; данни за Администратора (телефон, e-mail адрес).
 3. Потребителят е длъжен след получаване на е-мейла за потвърждение да провери коректността на подадените от него данни, и в случай на нужда от корекция, незабавно да се свърже с Администратора, за да се направи необходимата поправка.
 4. Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 15:00 часа, а ако е направена след 15:00 часа  – на следващия работен ден. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на първия работен ден.
 5. Крайната цена на Ваучера, респективно на поръчката, се калкулира като сбор от цените на включените във ваучера избрани услуги. Всички цени в Платформата са в български лева с включен ДДС. Цените на ваучерите не включват цената на луксозната опаковка и нейната доставка, както и допълнителни стоки/услуги (цветя, бонбони и др.), които се поръчват и заплащат отделно.
 6. Подаръчният ваучер се предлага в 3 варианта – електронен ваучер, хартиен ваучер в обикновен плик и хартиен ваучер в луксозна опаковка.
 7. Начини на плащане: Платформата предоставя следните възможности за заплащане на Ваучерите: банков превод, наложен платеж, с дебитна/кредитна карта през системата на еPay.bg, на каса на EasyPay, на банкомат (B-Pay) или с дебитна/кредитна карта.

7.1. Плащане по банков път

Заплащане на ваучер по банков път може да бъде направено чрез банков превод или на каса, по банковата сметка на ”АДВЕНЧЪРС БГ“ ООД

Основание за плащане: Номер на поръчка

След направена поръчка и избор на този метод за плащане, следва до 48 часа Потребителят да извърши плащане чрез банков превод или да внесе дължимата сума по фирмената сметка с вносна бележка на каса в банка. След получено плащане, представител на Администратора  изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка.

7.2. Плащане на каса на EasyPay

След направена поръчка и избор на този метод за плащане, Потребителят се пренасочва към сайта на EasyPay, където се генерира уникален 10-цифрен код за плащане. Плащане в офис на EasyPay в страната трябва да бъде извършено в срок до 28 часа, в който е активен платежния код. След получено плащане, представител на Администратора изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка.

7.3. Плащане на банкомат (B-PAY)

След направена поръчка и избор на този метод за плащане, Потребителят се пренасочва към сайта на ePay.bg, където се генерира уникален 10-цифрен код за плащане. Плащане на банкомат през услугата B-Pay трябва да бъде извършено в срок до 28 часа, в който е активен платежния код. Плащането през B-PAY може да се извърши от всеки банкомат, на който има активирана тази услуга. След получено плащане, представител на Администратора изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка.

7.4. Плащане с дебитна/кредитна карта, регистрирана в системата на epay.bg

През системата на еPay.bg могат да се правят плащания с карти Visa Classic, Visa Electron, Maestro, Master Card, Euroline, Борика. При избор на този метод на плащане, Потребителят се пренасочва към сайта на ePay.bg, от където трябва да се следват инструкциите на сайта. След получено плащане, представител на Администратора изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка. Администраторът не събира, съхранява и по никакъв начин няма достъп до информация за данните от картите на Потребителите.

7.5. Наложен платеж (пощенски паричен превод)

Плащането на поръчания ваучер може да се направи в брой, директно на куриера при получаването му.

Администраторът има сключен договор с куриерска компания, която оперира като лицензиран пощенски оператор и издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, която заменя издаването на фискален касов бон от Администратора.

7.6. Плащане с кредитна и дебитна карта

Заплащането на поръчан ваучер през Платформата може да бъде извършено чрез кредитна карта или дебитна карта. Поддържани карти: Visa, Visa Electron, Maestro, Master Card и др. След получено плащане, представител на Администратора изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка. Администраторът не събира, съхранява и по никакъв начин няма достъп до информация за данните от картите на Потребителите.

VI.3. Доставка на ваучера

1. Електронният ваучер се изпраща по e-mail на клиента без допълнително заплащане.

2. Доставката на хартиен ваучер се извършва от служител на куриерска компания, с която Администраторът е сключил договор. Цената на доставката не е част от цената на ваучера, а изрично се посочва от страна на Администратора при закупуването на ваучер, като същата се заплаща към Администратора заедно с цената на ваучера. Потребителят получава заявената поръчка на посочения адрес за доставка или в посочен от него офис на куриерската фирма. Доставката на ваучера се извършва в избрания срок.

а) Допълнително се заплаща цената на опаковката (подаръчен ваучер, подаръчна кутия, луксозна подаръчна кутия, торбичка и картичка и др.).

б) Допълнителни услуги като специален куриер, букет с цветя и др., се заплащат допълнително.

3. Срок за доставка:

а) Потвърдена и платена поръчка до 15:00 ч. всеки работен ден – стандартна доставка на следващия работен или в зависимост от графика на куриерската компания;

б) Потвърдена и платена поръчка след 15:00 ч. – доставката се осъществява до 2 работни дни или в зависимост от графика на куриерската компания.

4. Условия на доставката:

а) Цената на доставката на ваучера е фиксирана за доставка до офис на куриер.

б) Доставки се извършват в рамките на работното време на куриера: обикновено в работни дни, от понеделник до петък, 09:00–18:00 ч.

в) За доставка в същия работен ден, доставка извън работно време и в празнични и почивни дни – клиентите следва да се свържат с Администратора за повече информация.

г) Посочените срокове и условия за доставка важат за територията на Република България. За доставка на луксозен ваучер извън страната, клиентът следва да се свърже с Администратора и допълнително да договорят условията.

VI.4. Промяна и отказ от поръчка на Ваучер
 1. Потребителят има право да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на 1 (един) час в работен ден, считано от момента на изпращането й. При промяна на поръчката Потребителят не се задължава със закупуването на услуга на същата стойност. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. При метод за плащане с карта, сумата се възстановява с кредитна операция по сметката на картата.
 2. Потребителят, който закупува Ваучер чрез Платформата, и който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (“ЗЗП”), на основание чл. 50 от ЗЗП има право да се откаже от Договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора от разстояние с Администратора за закупуването на Ваучер.
 3. Правото на отказ от Договора може да бъде упражнено само в случай, че Ваучерът не е използван, за да се заяви резервация на определена услуга-преживяване чрез Платформата, тъй като се предвижда конкретна дата или срок за изпълнение на услугата, и в този случай правото на отказ не се прилага, съгласно чл. 57 т. 12 от ЗЗП.
 4. В случай, че Ваучерът е използван, за да се заяви определена стока, промотирана на Платформата, то за Потребителя не възниква право на отказ съгласно чл. 57 т. 3 ЗЗП, тъй като тези стоки се изработват по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.
 5. Кoгaтo Пoтpeбитeлят e yпpaжнил пpaвoтo cи нa oтĸaз oт Дoгoвopa oт paзcтoяниe, Администраторът възcтaнoвявa вcичĸи сyми, пoлyчeни oт Потребителя, бeз нeoпpaвдaнo зaбaвянe и нe пo-ĸъcнo oт 14 дни, cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo e бил yвeдoмeн зa рeшeниeтo нa Пoтpeбитeля дa сe oтĸaжe oт Дoгoвopa, с изключение на следните: а) Не се възстановяват разходите за доставка на Ваучера съгласно чл. 54, ал. 3 ЗЗП, тъй като Потребителят не е избрал най-евтиния вид доставка (изпращане по е-мейл).
  б) Не се възстановяват суми за стоки, които са изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания, имат кратък срок на годност, или не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (опаковки, картички, торбички, цветя, бонбони и др.).
 6. Администраторът възcтaнoвявa пoлyчeнитe cyми на посочена от Потребителя банкова сметка в българска банка, а когато плащането е направено с банкова карта, сумите се възстановяват автоматично по банковата сметка на картата, с която е направено плащането.
 7. Отказ на поръчка се приема писмено с електронно писмо, с попълнен и изпратен по електронната поща формуляр за упражняване на правото за отказ от Договор. Отказ, направен по телефона или по друг начин, не се приема за валиден.
 8. Отказ или замяна на услуга в срока, предвиден в т. 2 по-горе, са невъзможни след направена резервация за използване на услугата, съгласно т. 3 по-горе.
 9. B cлyчaй чe Изпълнителят нe e в cъcтoяниe дa пpeдocтaви резервираната услуга, Администраторът дава възможност на Потребителя да използва Ваучера за друга услуга/стока по негов избор на cъщaтa cтoйнocт или на по-висока стойност, срещу доплащане.
 10. Кoгaтo Пoтpeбитeлят e yпpaжнил пpaвoтo cи нa oтĸaз oт дoгoвopa oт paзcтoяниe, Администраторът възcтaнoвявa вcичĸи сyми, пoлyчeни oт Пoтpeбитeля, с изключение на paзxoдитe по издаване на хартиен ваучер и дocтaвĸaта на същия, разходите за опаковка и поръчани към ваучера персонализирани стоки (цветя, бонбони и др.), бeз нeoпpaвдaнo зaбaвянe и нe пo-ĸъcнo oт 14 дни, cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo e бил yвeдoмeн зa рeшeниeтo нa Пoтpeбитeля дa сe oтĸaжe oт дoгoвopa. Администраторът възcтaнoвявa пoлyчeнитe сyми на посочена от купувача на Ваучера банкова сметка в българска банка.
 11. След изтичане на посочения в т. 2 срок, суми по Ваучери не се възстановяват.
 12. С оглед уговорената конкретна дата за предоставяне на услугите по сключения договор от разстояние, за Потребителя не възниква правото на отказ от договора с Изпълнителя по смисъла на чл. 57 т. 12 от ЗЗП. В случай, че с Ваучера е заявена определена стока чрез Платформата, то за Потребителя не възниква право на отказ съгласно чл. 57 т. 3 ЗЗП, тъй като тези стоки се изработват по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.
 13. Преди да е заявил резервация на конкретна услуга/стока чрез Платформата, в срока на валидност на Ваучера, Потребителят може да използва Ваучера, за да заяви резервация на която и да е услуга/стока от Платформата, без да е обвързан от конкретната услуга/стока, описана във Ваучера.
VI.5. Технически стъпки по сключване на Договора от разстояние. Резервация и изпълнение на услугите по Ваучера
 1. За да използва закупения Ваучер, притежателят на същия следва да предприеме действия за сключване на договор от разстояние за предоставяне на услугата/стоката с Изпълнителя, чрез Платформата (“Договор от разстояние”).
 2. Страни по Договора от разстояние са Потребителят, закупил ваучер (или Притежател на ваучер, предоставен му от лицето, закупило ваучера), от една страна и Изпълнителят (доставчик на съответната стока/услуга) от друга страна. Администраторът не е страна по този договор, а единствено разполага с права и има задължения към Потребителя съобразно настоящите Правила и Общите условия.
 3. Предмет на Договора от разстояние е предоставяне от страна на Изпълнителя на услуги/стоки, съобразно публикувани на Платформата оферти, срещу представен от страна на Потребителя Ваучер, служещ за доказателство за плащане по договора. Този Договор се състои както от условията за предоставяне на стоката/ услугата по съответната оферта, публикувана на Платформата, така и от съответните Общи условия на Изпълнителя, представени на Потребителя непосредствено преди предоставяне на стоката/услугата.
 4. Потребителят отправя заявление за сключване на Договор от разстояние посредством резервация, чрез попълване на формата за резервация на Платформата, в която посочва избраната услуга, кода на ваучера, желаната дата, ориентировъчен час за изпълнение и телефон за обратна връзка.
  a) Потребителят следва да се запознае с Общите условия и приложенията към тях и да приеме същите, посредством отметка в съответното поле на Платформата;
  б) Потребителят следва да се запознае с условията по съответната оферта и да ги приеме;
  в) Потребителят следва да потвърди, че е запознат с обработката на лични данни, посредством отметка в съответното поле на Платформата;
  г) Потребителят заявява сключването на Договор от разстояние чрез кликване върху съответния бутон за завършване на резервацията.
 5. Потребителят следва да заплати избраната услуга/стока чрез закупения/те Ваучери, като в случай, че стойността на Ваучера/ите е по-малка от цената на избраната услуга, то Потребителят доплаща разликата, като Администраторът приема плащането от името на Изпълнителя.
 6. Администраторът не гарантира, че цените по офертите за услугите/стоките, посочени към датата на закупуване на Ваучера, ще бъдат същите към момента на сключване на Договора от разстояние за конкретната услуга с Изпълнителя. Услугите се закупуват срещу Ваучера на обявената за тях цена към момента на сключване на Договора от разстояние между Потребителя и Изпълнителя. Когато в съдържанието на закупения Ваучер е посочена конкретна услуга, Администраторът гарантира, че същата може да бъде закупена без доплащане, единствено срещу Ваучера в срок до 3 месеца от издаване на последния. При сключване на Договор от разстояние/резервация след този срок, услугите/стоките се предоставят по действащите към момента на сключване на този Договор цени на Изпълнителя, и е възможно да бъде необходимо доплащане от Потребителя по реда, посочен в настоящите Правила.
 7. Когато цената на избраната услуга/стока е по-малка от стойността на Ваучера, Потребителят може да използва ваучера за заплащането на услугата/стоката, като за разликата Администраторът му издава нов ваучер със срока на валидност на първоначално използвания.
 8. Възможно е услугите/стоките по една и съща оферта да се предоставят от няколко различни Изпълнители, с оглед избраното място за предоставяне на услугата/стоката.
 9. В рамките на един работен ден Администраторът изпраща e-mail на Потребителя с необходимите детайли и потвърждение на резервацията, като от този момент Договорът от разстояние с Изпълнителя се счита сключен.
 10. В срока на валидност на Ваучера Потребителят може да извършва промени по направената резервация еднократно, най-малко 48 часа преди заявената дата в работно време, освен ако не е посочено изрично друго в условията на офертата за услугата, като за целта се свързва с Изпълнителя за уточняване на промените.
 11. В случай, че Изпълнителят на услугите по Договора от разстояние не изпълни същите на резервираната дата и час, по независещи от него причини, Потребителят има право да избере друга дата, предложена от Изпълнителя. В случай, че изпълнението се окаже невъзможно по обективни причини, Администраторът дава възможност на Потребителя да използва Ваучера като резервира други услуги/стоки от Платформата в срока на валидност на Ваучера.
 12. В случай, че Потребителят не се яви на резервираната дата и час за изпълнението на услугата или се яви и откаже да приеме изпълнението, Ваучерът се счита за използван и Администраторът не дължи връщане на суми на Потребителя.
 13. Потребителят може да направи резервация в срока на валидност на Ваучера. Датата на резервацията трябва да бъде в срока на валидност на Ваучера, или до 30 календарни дни след изтичането му. Ако е направена резервация след срока на валидност на Ваучера, при промяна или отмяна на резервацията от Потребителя, Ваучерът се счита използван и Администраторът не дължи връщане на суми на Потребителя, а Изпълнителят не дължи изпълнение на услугата.
 14. Със сключване на Договора от разстояние Потребителят декларира, че е уведомен за задължението си да подпише декларация за информирано съгласие/освобождаване от отговорност, предоставена му от Изпълнителя на услугите непосредствено преди предоставянето на последните, когато това се изисква за дейността на Изпълнителя. В случай че Потребителят откаже да подпише тази декларация, Изпълнителят няма задължение да изпълни услугите, а Администраторът няма задължение да възстанови заплатената цена.
 15. Администраторът не отговаря за вреди, настъпили при/в следствие на изпълнение на услугите/използване на стоките, като претенции за такива могат да бъдат отправяни единствено към Изпълнителя.
 16. Администраторът не отговаря за спазването на всички приложими законови изисквания относно предоставяне на съответната услуга/стока, от страна на Изпълнителя, като единствено последният носи отговорност пред Потребителите/трети лица.
 17. Администраторът не гарантира, че всяка избрана услуга/стока от Потребителите, за която ще се използва закупеният Ваучер или услуга посочена в същия, ще бъде налична за целия срок на валидност на Ваучера, с оглед невъзможността някои от услугите/стоките да се предоставят в конкретен сезон, както и с оглед възможността даден Изпълнител да преустанови предлагането на услугите/стоките или да промени първоначално предвиденото място за изпълнение на същите. В този случай Потребителят може да използва Ваучера за всяка друга услуга/стока, предлагана на Платформата по време на срока на валидност на Ваучера.
 18. За някои от публикуваните оферти на Платформата е предвидена възможност за резервация едновременно със закупуване на Ваучера, в този случай се счита, че договорът за закупуване на Ваучера и Договорът за предоставяне на услуги/стоки, сключен от разстояние, са сключени на една и съща дата.
 19. Договорът от разстояние не включва застраховка и други условия, освен изрично упоменатите в условията на офертата.
 20. Ползвател на услугите/стоките по Договора от разстояние може да бъде единствено пълнолетно лице. Непълнолетни лица могат да ползват услугите/стоките единствено с изричното писмено съгласие на родител/настойник или, когато е допустимо, с пълнолетен придружител. За някои от предлаганите услуги с оглед безопасност е възможно да е поставено изискване от страна на Изпълнителя ползвателят да отговаря на допълнителни условия като възраст, тегло, ръст, липса на здравословни проблеми и др. В този случай Изпълнителят има право да откаже изпълнение на услугата, ако ползвателят не отговаря на тези условия.
VI.6. Промокодове
 1. В определени случаи Администраторът може да предостави по свое усмотрение и при спазването на определени от Администратора условия код за отстъпка (“Промокод”) на даден Потребител.
 2. Промокодът може да се използва само еднократно от Потребителя, на когото е предоставен, за закупуване на един Ваучер за стока/услуга в Платформата, с определената в Промокода отстъпка.
 3. Промокодът има определен срок на валидност, в който срок Потребителят може да използва Промокода при закупуване на Ваучер. Срокът на Промокода не може да бъде удължаван извън срока му на валидност – с изтичането на срока Промокодът става невалиден и не може да се използва.
 4. Закупеният с Промокод Ваучер има срок на валидност, посочен в условията към Ваучера.
 5. В случай че стойността на отстъпката в Промокода е по-ниска от цената на закупуваната стока/услугата в Платформата, Потребителят следва да заплати разликата по посочените в Платформата начини и срокове.
 6. В случай че стойността на отстъпката в Промокода е по-висока от цената на закупуваната стока/услугата в Платформата, не се дължат и не се възстановяват суми на Потребителя.
 7. Потребителят не може да се възползва от правото на отказ от Ваучера, закупен с Промокод, и да иска възстановяване на суми.
 8. За закупуването на един Ваучер може да използва само един Промокод.
 9. Промокодът може да се използва само от Потребителя, на когото е предоставен, и не може да се преотстъпва на трети лица.
 10. Администраторът си запазва правото при съмнения за неправомерно използване на Промокод да поиска допълнителни доказателства за придобиването на кода за отстъпка.
 11. Уникалният код на Ваучера може да се използва единствено за заявка за резервация на определена стока/услуга в Платформата и не може да се използва като Промокод за закупуване на друг Ваучер или като част от плащане за друг Ваучер.

VII. Допълнителни условия

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Администратора. Потребителят се задължава да се запознае с актуалните Общи условия преди ползване на Платформата. Ако продължи да ползва Платформата, Потребителят изрично се съгласява с направените промени.
 2. Неразделна част от Общите условия са Политиката за поверителност, Политиката за бисквитки, Правилата за ваучери, Политиката за отказ, образецът на Договор от разстояние  (линкове) – с приемане на Общите условия, Потребителят заявява, че е запознат и приема посочените документи.
 3. Настоящите Общи условия не изключват възможността конкретни условия за използването на Платформата, закупуването на ваучери, стоки или услуги, да обвързват страните, чрез изрични допълнителни съобщения, указания, и правила, които достигат до Потребителя при извършване на заявка за съответната покупка.
 4. Администраторът има право безвъзмездно да използва за рекламни цели всякакви коментари, отзиви, материали, публикувани от Потребителите в Платформата, като за целта няма задължение да посочва имената на Потребителя.
 5. Обвързването от Общите условия и приложенията към тях, се прилага както към текущата конфигурация на Платформата, така и към всички промени в нея, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции, оферти и други.
 6. Потребителите имат право да отправят до Администратора всякакви жалби относно взаимоотношенията между страните, чрез e-mail. Всички спорове, породени от договор, сключен между страните или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът следва да се решава първо чрез посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Потребителите) и едва когато това е невъзможно, се отнася за решаване пред компетентния съд.
 7. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 8. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ДАННИ ЗА АДВЕНЧЪРС БГ EООД

 1. Наименование на търговеца: АДВЕНЧЪРС БГ EООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. София 6, ет. 3
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Варна, ул. София 6, ет. 3; office@Adventures.bg
 4. Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. София 6, ет. 3; office@Adventures.bg
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205946580 (Търговски регистър към Агенция по вписванията)
 6. Надзорни органи:

6.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел. 02 915 3519
електронна поща: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

6.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5
тел.: 02 933 0565
Гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

6.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша“ №18
Телефон: 02 935 6113
Уеб сайт: www.cpc.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: да

Ако имате въпроси и/или коментари във връзка с Платформата, можете да се свържете с нас чрез страницата https://Adventures.bg/contact/

Последна актуализация: ноември 2022 г.