Политика за поверителност

Политика за поверителност

 1. При извършване на дейността си, „АДВЕНЧЪРС БГ” ЕООД, ЕИК 205946580, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. София 6 et 3  (“Адвенчърс БГ”), събира и обработва лични данни съгласно всички изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 (известен още като ОРЗД или GDPR) и приложимото национално законодателство
 2. Настоящата Политика за поверителност е неразделна част от Общите условия (“Общи условия”) за използване на интернет сайта “https://adventures.bg/” (“Платформата”), които Общи условия може да прочетете тук: https://adventures.bg/terms/
 3. По смисъла на Общите условия и настоящата Политика за поверителност:

лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (“Потребител”) (напр. електронен адрес, имена, телефон и други).

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата на обработването на лични данни.

Обработващ лични данни е лице или организация, което въз основа на договор обработва лични данни, предоставени от Адвенчърс БГ, за уговорените цели.

Обработване на лични данни – всяка дейност, която е свързана с използването на лични данни, и включва:

 • Получаване, записване, съхранение;
 • Извършване на операция или серия от операции свързани с организиране, редактиране, възстановяване и използване;
 • Предоставяне, изтриване и унищожаване на данни.
 1. Адвенчърс БГ събира, използва, съхранява и обработва личните данни на Потребителите, които са нужни във връзка с продажбата на Ваучери и предоставянето на стоките/услугите чрез Платформата. Предоставянето на тези данни е доброволно, като в тази връзка всеки Потребител изрично декларира съгласието си. С поставяне на отметка на опцията „Доброволно давам съгласието си за обработване на личните ми данни за целите на договора за покупко-продажба на стоки/услуги, сключван от разстояние“,  потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в Общите условия ред и цели
 2. Адвенчърс БГ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод закупуване на услуги чрез сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 3. Адвенчърс БГ събира и съхранява следните данни:

– За покупка на Ваучер и/или сключване на договори за предоставяне на стоки/услуги от Изпълнителите: две имена, e-mail адрес, телефон за контакт, адрес за доставка на поръчаните стоки;

– За абонамент за информационен бюлетин и други маркетинг дейности: две имена, телефон за контакт, e-mail адрес;

– За издаване на фактура и обработването й – три имена, адрес за фактура, адрес на доставка, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката.

– Възможно е изискване и на лични данни, които са задължителни, съгласно нормативната уредба;

– При запитване до Адвенчърс БГ по електронен път / през форма за контакт е необходимо Потребителят да посочи е-мейл за връзка, за да се свърже Адвенчърс БГ с него. При допълнително предоставена информация, същата ще бъде обработена само до колкото е необходимо да бъде отговорено на съответното запитване.

– При заплащане с кредитна или дебитна карта Платформата пренасочва процеса към модула за разплащане с банкови карти, от който Адвенчърс БГ получава само информация дали заплащането е преминало успешно или не. Адвенчърс БГ не съхранява и не обработва информация за платежните карти.

 1. Адвенчърс БГ събира и обработва лични данни само и единствено във връзка с:

– Данни, необходими за изпълнение на направена поръчка чрез Платформата на Адвенчърс БГ на основание сключения Договор за продажба от разстояние;

– Осчетоводяване и фактуриране на закупените стоки чрез Платформата, с оглед законовото му задължение;

– когато това е необходимо за защита на интересите на Адвенчърс БГ (или тези на трети лица), например при необходимост от търсене на съдебна защита срещу противоправни действия от страна на Потребители.

 1. Администраторът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получило изричното съгласие на Потребителя;

– Предоставя данни на съответната куриерска фирма, необходими за извършване на доставка на закупените Ваучери;

– Предоставя данни на Изпълнителите на услугите, необходими за предоставяне на същите и за сключване на Договора от разстояние;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– При преобразуване на дружеството, сливане или продажба, като в този случай е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

– други посочени в закона случаи.

 1. В случаите на предоставяне на лични данни на трети лица, Адвенчърс БГ изисква от тях да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните.
 2. Когато Администраторът съхранява информацията, тя се запазва физически на собствени сървъри, колокирани в центрове за съхранение на данните на територията на Република България. Адвенчърс БГ не прехвърля данните на Потребителите в трети страни извън ЕС.
 3. Адвенчърс БГ взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната информация на Потребителите от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
 4. Всички служители на Адвенчърс БГ са задължени да опазват поверителността на информацията на Потребителите, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът на служители на Адвенчърс БГ до данни на Потребителите е ограничен до степента, необходима за извършване на техните задължения.
 5. Личната информация на Потребителите се задържа за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени по-горе, освен ако по закон не се изисква да се задържи за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно. За да определи подходящия период на съхранение, Адвенчърс БГ взима предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработва или дали би могла да постигне тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.
 1. Действията на Потребителя в Платформата (харесвани продукти, задавани въпроси, коментари) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) могат да бъдат използвани от Администратора за целите на маркетингa.
 2. Платформата използва „бисквитки“. Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може Платформата да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване. Потребителите могат да изтрият или блокират бисквитките, но ако го направят, е възможно някои функции на Платформата да не работят както трябва. Подробна информация относно политиката на Администратора за „бисквитките“, маркетинга и рекламата, можете да прочетете в Политиката за бисквитки тук: https://adventures.bg/cookies/
 3. Потребителите разполагат със следните права:

– да проверят точността, пълнотата и актуалността на информацията им за контакт;

– право на достъп до личните им данни, обработвани от Адвенчърс БГ;

– право да искат извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните им данни;

– право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

– правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните данни, когато има законни основания за това;

– право на изтриване (право “да бъдеш забравен”) – при определени обстоятелства, като например ако личните данни са обработени незаконно или е оттеглено съгласието (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имат право да поискат и да получат заличаване на личните им данни;

– право да откажат обработване на личните данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

– право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считат че са нарушени правата им за защита на данните.

 1.  Данни за връзка с Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 , електронна поща: kzld@cpdp.bg , тел. 02 915 3519 , интернет страница: www.cpdp.bg
 2. Данни за контакт с Администратора: „АДВЕНЧЪРС БГ” ЕООД, ЕИК 205946580, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. София 6,ет 3  office@adventures.bg  Длъжностно лице по защита на данните: Юрий Славчев